Ienākt

"Dabas resursu nodokļa likums" (15.12.2005) ar grozījumiem līdz 20.12.2010.

"Atkritumu apsaimniekošanas likums" (28.10.2010) ar grozījumiem līdz 16.12.2010.

Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumi Nr.789 (22.09.2008) ar grozījumiem līdz 30.01.2010

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulai Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu 529.  "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" punktu 14., kuri uzdod par pienākumu tirgotājam, kurš tirgo baterijas vai aklumulatorus, nodrošināt izlietoto bateriju vai akumulatoru pieņemšanu no patērētāja bez maksas, neatkarīgi no tā vai pircējs ir iegādājies šīs baterijas vai akumulatorus attiecīgajā uzņēmumā "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" noteikumi Nr.529 (2001.gada 18.decembrī (prot. Nr.61, 47.§)

"....IV. Bīstamas vielas saturošu bateriju un akumulatoru apsaimniekošana
13. Bīstamas vielas saturoša baterija vai akumulators ir elektriskās enerģijas avots, kurā enerģija rodas pēc ķīmiskās enerģijas tiešas pārveidošanas un kurš sastāv no vienas vai vairākām primārām (atkārtoti neuzlādējamām) vai sekundārām (atkārtoti uzlādējamām) daļām (turpmāk - baterija vai akumulators).
14. Tirgotājs, kurš tirgo baterijas vai akumulatorus, nodrošina izlietoto bateriju vai akumulatoru pieņemšanu no patērētāja bez maksas neatkarīgi no tā, vai pircējs ir iegādājies šīs baterijas vai akumulatorus attiecīgajā uzņēmumā vai citu