Ienākt

"Dabas resursu nodok?a likums" (15.12.2005) ar groz?jumiem l?dz 20.12.2010.

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com

"Atkritumu apsaimniekošanas likums" (28.10.2010) ar groz?jumiem l?dz 16.12.2010.

Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumi Nr.789 (22.09.2008) ar groz?jumiem l?dz 30.01.2010

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.j?nija Regulai Nr.1013/2006 par atkritumu s?t?jumiem.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu 529.  "Atseviš?u veidu b?stamo atkritumu apsaimniekošanas k?rt?ba" punktu 14., kuri uzdod par pien?kumu tirgot?jam, kurš tirgo baterijas vai aklumulatorus, nodrošin?t izlietoto bateriju vai akumulatoru pie?emšanu no pat?r?t?ja bez maksas, neatkar?gi no t? vai pirc?js ir ieg?d?jies š?s baterijas vai akumulatorus attiec?gaj? uz??mum? "Atseviš?u veidu b?stamo atkritumu apsaimniekošanas k?rt?ba" noteikumi Nr.529 (2001.gada 18.decembr? (prot. Nr.61, 47.§)

"....IV. B?stamas vielas saturošu bateriju un akumulatoru apsaimniekošana
13. B?stamas vielas saturoša baterija vai akumulators ir elektrisk?s ener?ijas avots, kur? ener?ija rodas p?c ??misk?s ener?ijas tiešas p?rveidošanas un kurš sast?v no vienas vai vair?k?m prim?r?m (atk?rtoti neuzl?d?jam?m) vai sekund?r?m (atk?rtoti uzl?d?jam?m) da??m (turpm?k - baterija vai akumulators).
14. Tirgot?js, kurš tirgo baterijas vai akumulatorus, nodrošina izlietoto bateriju vai akumulatoru pie?emšanu no pat?r?t?ja bez maksas neatkar?gi no t?, vai pirc?js ir ieg?d?jies š?s baterijas vai akumulatorus attiec?gaj? uz??mum? vai citu