Ienākt

Visu septi?u grupu audz?k?i ar lielu entuziasmu un azartu piekrita piedal?ties bateriju v?kšanas konkurs?. Lai to padar?tu interesant?ku tika nolemts r?kot sacens?bu ar? grupi?u starp?.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com


24.janv?r? jautr? un atrakt?v? gaisotn? visas grupi?as pulc?j?s z?l? uz bateriju sv?ršanu.


S?kum? maz?kie – “M?r?tes”, t?l?k “Skudri?as” un “Bit?tes”. “Sp?r?tes” pat saviem sp?kiem nesp?ja atnest l?dz svariem savu v?kumu. “Gliemez?ši”, “Sien?z?ši” un “Tauren?ši”  - liel?kie b?rni paši r??in?ja savu grupu kop?go bateriju daudzumu.


Intriga saglab?j?s l?dz pašai pas?kuma izska?ai – kurš b?s uzvar?t?js? 


Tie šoreiz bija “Sien?z?ši”, 5 l?dz 6 gad?gie b?rni, kurus l?dz uzvarai aizveda kop?g? b?rnu, vec?ku un skolot?ju sadarb?ba.

Pievienot komentāru